ANTI-SC 1000 สารป้องกันการอุดตันของเมมเบรนอาร์โอ RO Antiscalant

3,450.00฿

ANTI-SC 1000 เป็นสาร Antiscalant ใช้เติมในระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) เพื่อยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน (Membrane) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ระบบ RO ดียิ่งขึ้น

  • ป้องกันการเกิดตะกรันผิวหน้าเมมเบรน
  • ยืดอายุการใช้งานของเมมเบรนอาร์โอให้ยาวนาน

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม/ถัง

TDS Download SDS Download