MOSS-KL 211 เคมีป้องกัน และกำจัดตะไคร่น้ำ จุลินทรีย์ รา เมือก ในคูลลิ่งทาวเวอร์

MOSS-KL 211 ใช้ในการเติมในระบบน้ำหล่อเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร์ และ EVAP เพื่อควบคุม จุลินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ำ รา เมือก แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดตะกอนเน่าเหม็น ในระบบหล่อเย็น ทำให้เกิดการอุดตันในท่อ ทําให้การถ่ายเทความร้อน และประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรลดลง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเกิดการกัดกร่อนในระบบ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และบํารุงรักษา

ผสมสารกำจัด แบคทีเรีย, จุลินทรีย์ และตะไคร่น้ำ สามารถป้องกัน และกำจัดตะไคร่น้ำเก่าที่อยู่ในระบบได้ในขั้นตอนเดียว

  • กำจัดตะไคร่น้ำ แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ออกฤทธิ์ยับยั้งการเกิดใหม่ของตะไคร่น้ำในระบบ กำจัดไบโอฟิลม์ (Biofilm : เมือกหรือคราบสกปรกที่เชื้อแบคทีเรียสร้างขึ้น) ที่สะสมเกาะอยู่ตามผนังท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเน่าเหม็น
  • ใช้ในการเติมในระบบน้ำหล่อเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร์ และ EVAP เพื่อควบคุม จุลินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ำ รา เมือก แบคทีเรียในระบบน้ำ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของระบบหล่อเย็น ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง

TDS Download SDS Download

easternproducechemical