น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปยาง

Mold release for rubber molding

น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำ (Water-based release agent) ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมการขึ้นรูป ยางสังเคราห์ (Synthetic rubber), ยางคอมปาวด์ (Compound rubber) ยางอัดขึ้นรูป ( Molded rubber ) สำหรับกระบวนการผลิตแบบ Compression Molding Process และ Injection Molding Process น้ำยาถอดแบบจะไม่ซึมเข้าสู่เนื้องาน สามารถทนอุณหภูมิได้สูง สะดวกต่อการใช้งาน เพียงพ่นหรือทา 1 ครั้ง สามารถอัดแบบ ขึ้นงานได้ต่อเนื่องหลายครั้ง น้ำยาจะสร้างชั้นฟิล์มบาง ๆ บนผิวแม่พิมพ์ ทำให้คุณภาพของชิ้นงานคงที่ ผิวงานสวย 

สามารถใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิดเช่น Rubber Grommet, Rubber Bush, Rubber Bellow, Rubber Packing, Rubber Packing, Rubber Gasket, Rubber Seals, Rubber Mount, Rubber Cushion, Rubber Plugs, Rubber Caps, Rubber to Metal Bonding เป็นต้น

สินค้ามีสูตรที่ใช้กับงานยางทั่วไป และชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน (Silicone free)
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/ถัง

การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์นั้นเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดทั้งการขึ้นรูป (forming) และคงรูป (vulcanizing) ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนเดียวกัน โดยอาศัยความร้อนและแรงอัด เริ่มจากการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ก่อน จากนั้นจึงนำยางคอมพาวด์ไปใส่ลงในเบ้าพิมพ์ เมื่อยางไหลเต็มเบ้าพิมพ์แล้ว ความร้อนจากแม่พิมพ์จะทำให้ยางเกิดปฏิกิริยาคงรูปต่อไป แม่พิมพ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

  1. แม่พิมพ์แบบกดอัด (compression mold)
  2. แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (transfer mold)
  3. แม่พิมพ์แบบฉีด (injection mold)

 

การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกดอัด (compression mold)

          การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกดอัดเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่น เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและเครื่องจักรที่ใช้มีราคาไม่สูงมากนัก เครื่องจักรที่ใช้ ได้แก่ เครื่องกดอัดระบบไฮดรอลิก (hydraulic press) ซึ่งประกอบด้วยแผ่นกดอัด (platen) จำนวน 2 แผ่น หรือมากกว่า 2 แผ่น ขึ้นกับการออกแบบ แผ่นกดอัดจะเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่ออัดและส่งผ่านแรงดันไปสู่แม่พิมพ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นกดอัด เครื่องจะสามารถตั้งอุณหภูมิและควบคุมความร้อนให้คงที่ระหว่างการผลิต

          ในส่วนของแม่พิมพ์แบบกดอัดนี้ประกอบด้วยแม่พิมพ์ 2 ส่วน คือ แม่พิมพ์ส่วนบน (lid) และแม่พิมพ์ส่วนล่าง (base) โดยแม่พิมพ์ส่วนล่างจะมีช่องเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ เรียกว่า เบ้าพิมพ์ (cavity) สำหรับใส่ยางคอมพาวด์ที่จะขึ้นรูป จากนั้นนำแม่พิมพ์ส่วนบนมาปิดทับ สลัก (pin) ที่ติดอยู่กับแม่พิมพ์ส่วนบนจะช่วย ล็อกไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวในแนวระนาบขณะที่ได้รับแรงกดอัด เมื่อให้แรงดันแก่แม่พิมพ์ ยางคอมพาวด์จะถูกบังคับให้ไหลจนเต็มเบ้าพิมพ์ และความร้อนจากแม่พิมพ์จะทำให้ยางเกิดการคงรูป ผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่ เช่น ยางล้อ ยางโอริง ยางรองแท่นเครื่อง พื้นรองเท้า ฯลฯ ก็ขึ้นรูปด้วยวิธีนี้

การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (transfer mold)

          การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีดเป็นวิธีที่ใช้กันน้อยมากในปัจจุบัน แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีดประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

          1) แม่พิมพ์ส่วนบน ซึ่งออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายแท่งกด

          2) แม่พิมพ์ส่วนล่าง เป็นส่วนเบ้าพิมพ์ที่มีรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ 

          3) แม่พิมพ์ส่วนตรงกลาง เป็นส่วนที่มีแอ่งหรือช่องว่างสำหรับใส่ยางคอมพาวด์ เรียกว่า “pot” และที่บริเวณด้านล่างของ pot จะมีหัวฉีด (injection nozzle) เพื่อเป็นช่องให้ยางไหลลงไปสู่เบ้าพิมพ์ส่วนล่าง

          การขึ้นรูปยางด้วยวิธีนี้เริ่มจากให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ นำยางคอมพาวด์ใส่ลงไปในช่องใส่ยางของแม่พิมพ์ส่วนตรงกลาง ปิดแม่พิมพ์ แท่งกด (ram) ของแม่พิมพ์ส่วนบนจะดันยางให้ไหลผ่านหัวฉีดเข้าสู่เบ้าพิมพ์จนเต็ม เทคนิคนี้มีข้อดีคือสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้แม่พิมพ์แบบกดอัดได้ แต่ก็มีข้อเสียหลักที่สำคัญคือ ต้องเสียเวลานานในการขึ้นรูปแต่ละครั้ง เนื่องจากหลังการขึ้นรูป ต้องนำแม่พิมพ์ส่วนตรงกลางมาทำความสะอาดโดยกำจัดเศษยางคงรูป (scrap) ที่ติดอยู่บริเวณหัวฉีดหรือบริเวณฐานของช่องใส่ยางออกให้หมดก่อนที่จะทำการขึ้นรูปครั้งต่อไปได้

การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบฉีด (injection mold)

          การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบฉีดเป็นการพัฒนามาจาก 2 แบบแรก วิธีนี้มีอัตราเร็วในการผลิตสูงและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีขนาดที่ถูกต้องมากกว่าการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบอื่นๆ จึงเหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน เครื่องฉีดยางมีทั้งแบบเกลียวหนอน (screw-type injection molding machine) หรือแบบผสมระหว่างเกลียวหนอนกับแท่งกด (plunger screw injection molding machine) หลักการคือจะต้องทำให้ยางนิ่ม/ไหลได้ก่อนที่จะฉีดยางเข้าสู่เบ้าพิมพ์ โดยเกลียวหนอนจะหมุนทำให้ยางถูกป้อนเข้าสู่บาเรลของเครื่องฉีดอย่างต่อเนื่อง (ตั้งค่าอุณหภูมิของบาเรลเพื่อทำให้ยางนิ่ม) ยางจะไหลไปทางด้านหน้าของเกลียวหนอน เมื่อมีปริมาณและอุณหภูมิสูงเพียงพอแล้ว เกลียวหนอนก็จะหยุดหมุนและถูกดันไปข้างหน้าเพื่อฉีดยางคอมพาวด์ให้ไหลเข้าสู่เบ้าพิมพ์ที่ร้อน หลังจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาคงรูปจนสมบูรณ์และแม่พิมพ์จะเปิดออก นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ แม่พิมพ์จะปิด เกลียวหนอนก็จะเริ่มหมุนพร้อมทั้งเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังเพื่อให้ยางคอมพาวด์ชุดใหม่ไหลลงมาสำหรับการฉีดในรอบถัดไป

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาน้ำยาถอดแบบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Mold Release Agent, Mold Release Wax ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ในวงการเคมีอุตสาหกรรมมากกว่า 20ปี พร้อมให้คำแนะนำ ติดต่อหาเราเพื่อขอคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปัญหาเหล่านี้เราช่วยคุณได้

  • ปัญหางานติดแม่พิมพ์ ไม่สามารถปลอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย เสียเวลาปลดงาน
  • ต้องการน้ำยาถอดแบบที่ประสิทธิ์ภาพดีกว่า
  • ต้องการลดต้นทุนน้ำยาถอดแบบที่ใช้อยู่
  • อยากลดเวลาการทา wax ถอดแบบ ที่แม่พิมพ์ เรามี wax ถอดแบบสูตรพ่นง่ายต่อการใช้งาน
  • งานไม่เต็มแม่พิมพ์ ถอดงานไม่ออก ชิ้นงานเสียรูป
  • พัฒนาน้ำยาถอดแบบสำหรับงานใหม่ new project
  • เสียเวลาลองผิดลองถูก น้ำยาถอดแบบบางชนิดชื่อเหมือนกันแต่ส่วนผสมต่างกัน ให้มืออาชีพดูแลคุณดีกว่าครับ

ติดต่อหาเรา ทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์พร้อมให้บริการคุณ

098-848-8167

sales@eastern-produce.com

Close Menu